dilluns, 23 d’abril de 2012

Fases del meu projecte

He dividit el meu projecte en quatre fases diferents que seguidament us presento amb els objectius corresponents:

FASE 1: Anàlisi de la realitat global

Objectius:

-          Obtenir informació rellevant referent al nivell de lectoescriptura dels alumnes de primer i tercer de primària.

-          Obtenir informació del nivell habitual mitjà de lectoescriptura per a les franges d’edat amb les que es treballarà.

-          Detectar les necessitats individuals dels alumnes que presenten més dificultats per llegir, escriure i comprendre textos escrits.FASE 2: Anàlisi de la realitat específica
Objectius:
-          Proporcionar suport a l’aula de primer en les hores que dediquen a les activitats d’expressió lectora i comprensió.
-          Observar de manera directa les dificultats i necessitats que presenti cada alumne.
-          Implementar els testos TALEC i EFAI al grup de tercer de primària.
-          Obtenir resultats que permetin orientar una recerca de material adient.


FASE 3: Recerca de material adaptat a les necessitats detectades

Objectius:
- Obtenir materials adequats que permetin respondre a les necessitats individuals detectades en els alumnes.

FASE 4: Assessorament dels tutors de l'aula i implementació dels materials obtinguts.
Objectius:
-         Proporcionar assessorament als mestres de l’aula de primer per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la lectura i comprensió de textos del seu alumnat.
-         Elaborar un PI per a l’alumne que presenta dificultats d’aprenentatge degut a la manca de consolidació del procés lector.
-         Proporcionar assessorament als mestres de l’aula de tercer per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la comprensió lectora i l’escriptura del seu alumnat. En especial, per a aquells alumnes als qui se’ls hagi detectat un alt grau de dificultat i/o desmotivació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada